Kallelse till föreningens årsmöte 2016

Årsmöte kommer hållas den 18 april 2016, 17.30-20.00 (cirka).

Plats är hörsalen på IIS, Ringvägen 100 i Stockholm.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Remissvar SOU 2015:31, Datalagring och integritet (Ju2015/03153/Å)

Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i betänkandet vilket föreningen också har gjort.

Remissvaret går att finna här: SNUSRemissvarDatalagring-final

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningens årsmöte

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2015.

Tid: tisdagen den 28 april 2015, kl. 17:30-19:30. Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig.

I anslutning till årsmötet kommer vi som vanligt att erbjuda ett intressant föredrag:

Fiber – från glas till politik

Föredragshållare är Karin Ahl, nyvald ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen, tidigare ordförande i FTTH Council Europe, en branschorganisation som jobbar för att skynda på utbyggnaden av fiberbaserat höghastighetsbredband och till vardags affärsutvecklare på Rala Infratech i Linköping, ett företag i bredbandsbranschen.

Dagordning till årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorns berättelse
8. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av firmatecknare
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
16. Övriga frågor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Remissvar avseende ”Från analog till digital marksänd radio” – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Föreningen SNUS har idag skickat in ett remissvar avseende ”Från analog till digital marksänd radio” – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77).

Ni kan hitta det som skickades in här: Digitalradiosamordningen 20150318

Föreningen säger i remissvaret:

SNUS ansluter i allt väsentligt till de synpunkter som framförts av både .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Göteborgs universitet. SNUS avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+.

Det står relativt klart att utvecklingen på internet inte har stått stilla och för de allra flesta användare är strömmande tjänster vardagsmat idag, liksom trådlösa nätverk, smarttelefoner, trådlösa högtalare, läsplattor och smarta tv-apparater. Strömmande musik är den källa som föredras av unga människor1 och podcasten är på väg tillbaka2.

Det säger sig själv att DAB och digitalt ljud som introducerades för snart 30 år sedan (DAB+ är dock ”bara” 5-6 år) trots att det då var en ingenjörsprestation av mått idag är utsatt för konkurrens från andra och nyare tekniker. Även om DAB+ i många fall är en förbättring jämfört med DAB, kommer man ändå inte i närheten av det ljud som tjänster distribuerade över internet och andra tekniker kan erbjuda idag.

SNUS är slutligen mycket oroad över att täcknings- och robusthetsaspekter inte undersökts tillräckligt. Täckning måsta basera sig på geografisk yta och inte boenden, speciellt som så många lyssnar på radio i bil, och när de annars flyttar på sig. Många informationssystem använder sig av FM-nätet, och ersättare finns inte. Dessutom har man i DAB+ en sändare per mux, FM en per kanal, vilket gör att bortfall av en enstaka sändare påverkar många fler kanaler i DAB+ än FM.

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Mottagare IP-Priset 2014: Lars Johan Liman

Vinnare av föreningen SNUS IP-Pris 2014 är Lars-Johan Liman.

Motivering:

Föreningen SNUS, Swedish Network Users’ Society, har utsett

Lars-Johan Liman

till mottagare av 2014 års IP-pris. Han har mer än 25 års praktiskt nationellt och internationellt arbete inom DNS- området, och har starkt bidragit till en förbättrad infrastruktur på Internet. Vidare har Liman viljan att dela med sig av sina erfarenheter och stötta de som inte lika mycket kan, dvs en person med både hjärna och hjärta. Han anses inte jobbat för egen vinning, utan hela tiden satt rootnamnserver i Stockholm och andra viktiga funktioner i främsta rummet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt år för SNUS

Hej,

Årsmöte för föreningen SNUS hölls i måndags, den 28 april, hos .SE som återigen ställde upp med lokal på kvällstid. Att på detta sätt som förening få låna lokal gratis är verkligen en ynnest! Tack .SE!

På mötet diskuterades både det ena och det andra. Det leddes föredömligt av Peter Fässberg som senare även valdes till föreningens nya Revisor.

Årsmötet beslutade att avslå den motion från 2012 som lämnades till föreningen om utredning av ett eventuellt samgående med ISOC-SE, vilken förtydligades med uppmaningar till styrelsen 2013. Föreningen bör fortsätta arbeta som självständig enhet, men kan fortsätta fördjupa samarbetet med andra Internetrelaterade organisationer i Sverige.

Jag vill på detta sätt tacka Amar Andersson för sin långa trogna tjänst i styrelsen, och hoppas att du inte lämnar oss komplett. Dina glada tillrop och idéer behövs!

Samtidigt vill jag välkomna Svante Nygren och Mikael Lundblad — båda medlemmar i SNUS sedan många år, och Svante känner vi även i föreningen som dess revisor i många år (bl.a. räkenskapsåret 2013).

Det sista välkomnandet för idag är till Päivi Morel Heinänen som valdes till revisorsuppleant.

Dessutom hör jag rykten om att det möte som idag hölls ihop med bl.a. SUNET och ISOC-SE, MeraKrypto, var en stor succé! Tack Olle Johansson för att du höll ihop det!

Slutligen, tack för ett förnyat förtroende!

Patrik Fältström
Ordförande

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till SNUS årsmöte 2014

Föreningen Swedish Network User’s Society’s (SNUS) kallar styrelsen medlemmarna till ordinarie årsmöte 2014.

Tid: måndagen den 28 april 2014, kl. 17:30-19:30.
Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm (kommer att streamas via webben)

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig.

Vår förhoppning är att vi i anslutning till årsmötet som vanligt ska kunna erbjuda ett intressant föredrag, det är emellertid inte klart ännu.

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b. Godkännande av dagordning
2. Val av justeringsman förutom mötesordföranden.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisors berättelse.
7. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8b. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet.
9. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör,
styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Fastställande av firmatecknare.
12. Val av valberedning.
13. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår.
14. Flyttad till 8b.
15. Övriga frågor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

#MeraKrypto – möte No. 1 den 29 april

ISOC-SE i samarbete med SNUS, Sunet och DFRI bjuder in till det första mötet på temat #MeraKrypto.
Upptaktsmötet fokuserar på Transport Layer Security (TLS) – vad är det, hur funkar det, hur kan det användas för att ge säkrare kommunikation?
På förmiddagen har vi ett utbildningspass, på eftermiddagen föredrag och diskussion. Du som jobbar med system, program eller nätverk behöver vara med!

Tid, plats och hur du går tillväga för att anmäla dig hittar du på
http://isoc.se/wp/merakrypto-ett/

Välkommen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Seminarium om anonymiseringstjänster på nätet – 27 februari 2014

Streaming från seminariet: I rask takt har lagändringar och tekniska framsteg ökat möjligheterna till övervakning, avlyssning och registrering av vanliga (och mindre vanliga) användare på internet. Samtidigt höjs röster för ökade krav på transparens och människors rätt till skydd av den personliga integriteten och yttrandefrihet. De senaste åren har flera tjänster sprungit upp som erbjuder anonymisering av kommunikation på IP-nivå. En internetanvändare kan med sådana tjänster försvara den personliga integriteten och öka sina möjligheter att slippa övervakning, avlyssning och registrering av internetkommunikation, samtidigt som rättsvårdande myndigheters arbete vid allvarliga brott kan försvåras. SNUS arrangerar ett seminarium den 27 februari 2014 på eftermiddagen (13.00-17.00) i .SE:s lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm, tillsammans med organisationer och företag som arbetar med anonymiseringstjänster. Vi kommer att ägna eftermiddagen åt att diskutera det nuvarande läget för skydd mot övervakning på internet och hur vi tror att situationen kommer att utvecklas de kommande åren. Det vi bland annat är intresserade av är de ekonomiska och juridiska men också tekniska förutsättningarna för de anonymitetstjänster som säljs eller erbjuds idag. Vi vill också ha en diskussion om vad vi tror kommer att hända i framtiden. Några av de frågor vi kommer att beröra är: * Det historiska perspektivet, hur länge har avlyssning på internet förekommit? * Är den personliga integriteten viktigare än brottsbekämpning? * Kommer icke-avlyssningsbar datakommunikation att bli olaglig i framtiden? Vi hoppas att ni genom ert deltagande kommer att bidra till att få till stånd en viktig debatt! Antalet platser är begränsat, först till kvar gäller. Anmälan görs till amel på iis punkt se.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

IP-Priset 2013

Jörgen ErikssonPå Internetdagarna 2013 på Stockholm Waterfront utdelades föreningen SNUS IP-Pris för 2013 med följande motivation:

“Jörgen Eriksson får detta pris för hans mångåriga arbete med Sveriges första kommersiella Internetoperatör, Swipnet, som senare inkorporerades i Tele2. Även efter det att han slutade på Tele2 har han fortsatt sin kamp och argumentation för väl fungerande Internetaccess. På senare tid en av förkämparna i Sverige för inte bara nätneutralitet utan även IPv6.”

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar