Mottagare IP-Priset 2014: Lars Johan Liman

Vinnare av föreningen SNUS IP-Pris 2014 är Lars-Johan Liman.

Motivering:

Föreningen SNUS, Swedish Network Users’ Society, har utsett

Lars-Johan Liman

till mottagare av 2014 års IP-pris. Han har mer än 25 års praktiskt nationellt och internationellt arbete inom DNS- området, och har starkt bidragit till en förbättrad infrastruktur på Internet. Vidare har Liman viljan att dela med sig av sina erfarenheter och stötta de som inte lika mycket kan, dvs en person med både hjärna och hjärta. Han anses inte jobbat för egen vinning, utan hela tiden satt rootnamnserver i Stockholm och andra viktiga funktioner i främsta rummet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt år för SNUS

Hej,

Årsmöte för föreningen SNUS hölls i måndags, den 28 april, hos .SE som återigen ställde upp med lokal på kvällstid. Att på detta sätt som förening få låna lokal gratis är verkligen en ynnest! Tack .SE!

På mötet diskuterades både det ena och det andra. Det leddes föredömligt av Peter Fässberg som senare även valdes till föreningens nya Revisor.

Årsmötet beslutade att avslå den motion från 2012 som lämnades till föreningen om utredning av ett eventuellt samgående med ISOC-SE, vilken förtydligades med uppmaningar till styrelsen 2013. Föreningen bör fortsätta arbeta som självständig enhet, men kan fortsätta fördjupa samarbetet med andra Internetrelaterade organisationer i Sverige.

Jag vill på detta sätt tacka Amar Andersson för sin långa trogna tjänst i styrelsen, och hoppas att du inte lämnar oss komplett. Dina glada tillrop och idéer behövs!

Samtidigt vill jag välkomna Svante Nygren och Mikael Lundblad — båda medlemmar i SNUS sedan många år, och Svante känner vi även i föreningen som dess revisor i många år (bl.a. räkenskapsåret 2013).

Det sista välkomnandet för idag är till Päivi Morel Heinänen som valdes till revisorsuppleant.

Dessutom hör jag rykten om att det möte som idag hölls ihop med bl.a. SUNET och ISOC-SE, MeraKrypto, var en stor succé! Tack Olle Johansson för att du höll ihop det!

Slutligen, tack för ett förnyat förtroende!

Patrik Fältström
Ordförande

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till SNUS årsmöte 2014

Föreningen Swedish Network User’s Society’s (SNUS) kallar styrelsen medlemmarna till ordinarie årsmöte 2014.

Tid: måndagen den 28 april 2014, kl. 17:30-19:30.
Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm (kommer att streamas via webben)

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig.

Vår förhoppning är att vi i anslutning till årsmötet som vanligt ska kunna erbjuda ett intressant föredrag, det är emellertid inte klart ännu.

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b. Godkännande av dagordning
2. Val av justeringsman förutom mötesordföranden.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av revisors berättelse.
7. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8b. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet.
9. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör,
styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Fastställande av firmatecknare.
12. Val av valberedning.
13. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår.
14. Flyttad till 8b.
15. Övriga frågor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

#MeraKrypto – möte No. 1 den 29 april

ISOC-SE i samarbete med SNUS, Sunet och DFRI bjuder in till det första mötet på temat #MeraKrypto.
Upptaktsmötet fokuserar på Transport Layer Security (TLS) – vad är det, hur funkar det, hur kan det användas för att ge säkrare kommunikation?
På förmiddagen har vi ett utbildningspass, på eftermiddagen föredrag och diskussion. Du som jobbar med system, program eller nätverk behöver vara med!

Tid, plats och hur du går tillväga för att anmäla dig hittar du på
http://isoc.se/wp/merakrypto-ett/

Välkommen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Seminarium om anonymiseringstjänster på nätet – 27 februari 2014

Streaming från seminariet: I rask takt har lagändringar och tekniska framsteg ökat möjligheterna till övervakning, avlyssning och registrering av vanliga (och mindre vanliga) användare på internet. Samtidigt höjs röster för ökade krav på transparens och människors rätt till skydd av den personliga integriteten och yttrandefrihet. De senaste åren har flera tjänster sprungit upp som erbjuder anonymisering av kommunikation på IP-nivå. En internetanvändare kan med sådana tjänster försvara den personliga integriteten och öka sina möjligheter att slippa övervakning, avlyssning och registrering av internetkommunikation, samtidigt som rättsvårdande myndigheters arbete vid allvarliga brott kan försvåras. SNUS arrangerar ett seminarium den 27 februari 2014 på eftermiddagen (13.00-17.00) i .SE:s lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm, tillsammans med organisationer och företag som arbetar med anonymiseringstjänster. Vi kommer att ägna eftermiddagen åt att diskutera det nuvarande läget för skydd mot övervakning på internet och hur vi tror att situationen kommer att utvecklas de kommande åren. Det vi bland annat är intresserade av är de ekonomiska och juridiska men också tekniska förutsättningarna för de anonymitetstjänster som säljs eller erbjuds idag. Vi vill också ha en diskussion om vad vi tror kommer att hända i framtiden. Några av de frågor vi kommer att beröra är: * Det historiska perspektivet, hur länge har avlyssning på internet förekommit? * Är den personliga integriteten viktigare än brottsbekämpning? * Kommer icke-avlyssningsbar datakommunikation att bli olaglig i framtiden? Vi hoppas att ni genom ert deltagande kommer att bidra till att få till stånd en viktig debatt! Antalet platser är begränsat, först till kvar gäller. Anmälan görs till amel på iis punkt se.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

IP-Priset 2013

Jörgen ErikssonPå Internetdagarna 2013 på Stockholm Waterfront utdelades föreningen SNUS IP-Pris för 2013 med följande motivation:

“Jörgen Eriksson får detta pris för hans mångåriga arbete med Sveriges första kommersiella Internetoperatör, Swipnet, som senare inkorporerades i Tele2. Även efter det att han slutade på Tele2 har han fortsatt sin kamp och argumentation för väl fungerande Internetaccess. På senare tid en av förkämparna i Sverige för inte bara nätneutralitet utan även IPv6.”

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningen SNUS svarar på remiss ang. PTS föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål – dnr 12-4585

Föreningen SNUS har svarat på PTS remiss gällande föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål – dnr 12-4585.

Ni kan hitta det här, men då det är kort inkluderas även texten här:

SNUS Remissvar avseende PTS föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål – dnr 12-4585

Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade föreskrifter.

Vad gäller avsnitt 3.2.2 och 3.3 m.fl. så talas det om möjlighet att lämna ut information till tredje part. Sådant intresse, efter incidenter gällande NSA/PRISM och motsvarande, kan svårligen vara lösningar som i praktiken är möjliga då innehavaren av informationen (dvs operatören) har en absolut skyldighet att tillse att informationen ej lämnas ut under andra förutsättningar och anledningar än det som är specificerat som anledning för lagringen.

Generellt vill vi framföra att det sätt som information skall lämnas ut lämnar mycket att önska vad gäller allt från specifikation, möjlighet till implementation till interoperabilitet och access till källkod i form av öppen källkod. Avsaknad av dessa attribut (se t.ex. sid 69 i SOU 2007:471 gällande kriterier från Global Standards Collaboration) försvårar möjlighet av spridning av implementationer av den programvara som behövs för införande av kraven i fråga.

SNUS instämmer, slutligen, i ISOC-SE yttrande.

Stockholm 31 augusti 2013

För SNUS, genom styrelsen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen till ISOC-SE och SNUS gemensamma seminarium om IPv6 och Internetaccess!

Agenda:

1. IPv6, var står vi och världen ett år efter World IPv6 Launch? Torbjörn Eklöv ISOC-SE
– Varför går det så trögt i Sverige?
- Hur är det med IPv6 hemma och för företagen?
- Hur går det med DNSSEC och den digitala agendan tillsammans med IPv6?
- Kopplingen till vad som menas med Internetaccess.
2. Definition av Internetaccess , historik, behov, egenskaper mm. Patrik Fältström SNUS.

Vi vill i den efterföljande diskussionen testa idén om ett lokalt projekt för att definiera Internetaccess.

Vi kommer att webbsända kvällen, kolla isoc.se och snus.se för länk senare.

Datum och Tid: Måndag 9 september kl 17.30 – ca. 19.30
Plats: .SE Ringvägen 100 i Stockholm (hus A1, plan 9)
Kostnad: Gratis (men säg gärna till ifall du inte kan komma)
Frågor maila: Torbjörn, ISOC-SE på torbjorn.eklov@interlan.se eller Mikael Lundblad på mikael.lundblad@dks.se

Amälan görs via denna länk http://simplesignup.se/event/29796

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Protokollet från föreningens årsmöte den 23 april 2013

SNUS-arsmote-2013-protokoll

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion till årsmötet 2013 Motion från SNUS styrelse till årsmötet 2013

Förslag till SNUS medlemmar, rörande samgående med ISOC-­‐SE i syfte att samordna och stärka föreningarnas positiva påverkan på Internets utveckling i Sverige.

SNUS motion 20130215

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar