Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Föreningen SNUS har tagit del av Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) och inkommer härmed med remissvar i detta ärende.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte Föreningen SNUS direktsänds

Årsmötet kommer direktsändas på https://www.facebook.com/SwedishNetworkUsersSociety/ och nej, man behöver inte ha Facebookkonto för att titta på det hela.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

BCP38

Efter det formella årsmötet 2017 den 2 maj kommer vi ha en diskussion om BCP38, egress filtering, SAC-004, source address validation (kärt barn har många namn). Patrik Fältström och Måns Nilsson kommer leda diskussionen och Patrik kommer förklara det spoofer-projekt som CAIDA kör.

Så det finns många bra anledningar till att komma på SNUS årsmöte!

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte föreningen SNUS 2017

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2017.

Tid: tisdagen den 2 maj 2017, kl. 17:30 – 19:30
Plats: SUNET,Tulegatan 11 3tr, Stockholm

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig.
Dagordning till årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorns berättelse
8. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av firmatecknare
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
16. Övriga frågor

Välkomna!

Vi kommer att bjuda på enklare förtäring, såsom smörgåsar/wraps/motsvarande. För att veta hur många vi ska beställa ber vi er att höra av er till board@snus.se och tala om dels om ni vill ha något att äta, dels om ni har några preferenser eller allergier som vi ska ta hänsyn till. Tack på förhand!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion till årsmötet 2016

Motion inskickad av Robert Malmgren

Motionen önskar ändra paragraferna 5.1 ”årsmötets tid och plats” och 5.2 ”motioner till årsmöte” i stadgarna. Det är små förändringar som syftar till att uppdatera stadgarna så att de förenklar motionsinlämning.

Motiv till motionen

Det förefaller något konstigt att föreningen har stadgar som har ett absolut datum för inlämning av motioner men ett tidsfönster för att bestämma årsmöte. Det blir också konstigt att, som detta år, motionerna skall lämnas in så extremt långt i förväg jmf med årsmötet, eller ens att årsmötet måst ha behövt utlysas. Det får till effekt att styrelsen måste annonsera årsmötet ”i förtid” för att kunna ge folk en chans att lämna in motioner. Ett exempel på detta skedde till 2016 års årsmöte där årsmötet är fastlagt att ske 18 april, men sen skulle motioner lämnas in senast 15 februari, dvs mer än två månader innan årsmötet. Det finns en risk att folk missar detta. Eller att när den ”riktiga kallelsen” kommer igen lite mer än fyra veckor innan.

Denna motion förslår att man ha ett upplägg som är mer likt andra föreningar där motionstiden är relativ årsmötesutlysningen. Detta förslag ger motionslämnare två veckor att lämna förslag efter att årsmötet utlysts. Inget i vare sig med detta förslag, eller i existerande stadgar, hindrar givetvis att medlemmar skickar in motioner närhelst under året. Men människor är som människor är. Och de gör ofta saker först när de uppmärksammas eller påminns om något.

Föreslagen ändring i 5.1

Förslaget är att ändra att kallelsen skall skickas ut senast fem veckor före årsmötet. Dvs att man ändrar texten

Från

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall skickas ut senast fyra veckor före mötet.

Till

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall skickas ut senast fem veckor före mötet.

Motiv till förslagen ändring i 5.1

Motivet är att bättre kunna synkronisera årsmötesannonsering och inlämnande av motioner.

Förslagen ändring i 5.2

Förslaget är att ändra i paragraf 5.2 i stadgarna så att man ger ett relativt tidsbegrepp, som är relativt årsmötet, som sista inlämningsdag för motioner. Dvs att man ändrar texten

Från

Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till föreningsstämman. Denna skall skickas skriftligen till styrelsen före den 15 februari det år som motionen avser. Dessa skall publiceras i sin helhet på föreningens webbsidor minst två veckor före mötet.

Till

Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till föreningsstämman. Denna skall skickas skriftligen till styrelsen senast tre veckor innan datum för årsmöte, det år som motionen avser. Dessa skall publiceras i sin helhet på föreningens webbsidor minst två veckor före mötet.

Motiv till förslagen ändring i 5.2

Denna ändring ger medlemmar två veckor på sig, från det att en ordinarie årsmöteskallelse skickas ut, att skicka in motioner.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningens årsmöte 2016

Årsmöte kommer hållas den 18 april 2016, 17.30-20.00 (cirka).

Plats är hörsalen på IIS, Ringvägen 100 i Stockholm.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Remissvar SOU 2015:31, Datalagring och integritet (Ju2015/03153/Å)

Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i betänkandet vilket föreningen också har gjort.

Remissvaret går att finna här: SNUSRemissvarDatalagring-final

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningens årsmöte

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2015.

Tid: tisdagen den 28 april 2015, kl. 17:30-19:30. Plats: .SE, Ringvägen 100, Stockholm

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig.

I anslutning till årsmötet kommer vi som vanligt att erbjuda ett intressant föredrag:

Fiber – från glas till politik

Föredragshållare är Karin Ahl, nyvald ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen, tidigare ordförande i FTTH Council Europe, en branschorganisation som jobbar för att skynda på utbyggnaden av fiberbaserat höghastighetsbredband och till vardags affärsutvecklare på Rala Infratech i Linköping, ett företag i bredbandsbranschen.

Dagordning till årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorns berättelse
8. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av firmatecknare
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
16. Övriga frågor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Remissvar avseende ”Från analog till digital marksänd radio” – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Föreningen SNUS har idag skickat in ett remissvar avseende ”Från analog till digital marksänd radio” – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77).

Ni kan hitta det som skickades in här: Digitalradiosamordningen 20150318

Föreningen säger i remissvaret:

SNUS ansluter i allt väsentligt till de synpunkter som framförts av både .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Göteborgs universitet. SNUS avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+.

Det står relativt klart att utvecklingen på internet inte har stått stilla och för de allra flesta användare är strömmande tjänster vardagsmat idag, liksom trådlösa nätverk, smarttelefoner, trådlösa högtalare, läsplattor och smarta tv-apparater. Strömmande musik är den källa som föredras av unga människor1 och podcasten är på väg tillbaka2.

Det säger sig själv att DAB och digitalt ljud som introducerades för snart 30 år sedan (DAB+ är dock ”bara” 5-6 år) trots att det då var en ingenjörsprestation av mått idag är utsatt för konkurrens från andra och nyare tekniker. Även om DAB+ i många fall är en förbättring jämfört med DAB, kommer man ändå inte i närheten av det ljud som tjänster distribuerade över internet och andra tekniker kan erbjuda idag.

SNUS är slutligen mycket oroad över att täcknings- och robusthetsaspekter inte undersökts tillräckligt. Täckning måsta basera sig på geografisk yta och inte boenden, speciellt som så många lyssnar på radio i bil, och när de annars flyttar på sig. Många informationssystem använder sig av FM-nätet, och ersättare finns inte. Dessutom har man i DAB+ en sändare per mux, FM en per kanal, vilket gör att bortfall av en enstaka sändare påverkar många fler kanaler i DAB+ än FM.

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Mottagare IP-Priset 2014: Lars Johan Liman

Vinnare av föreningen SNUS IP-Pris 2014 är Lars-Johan Liman.

Motivering:

Föreningen SNUS, Swedish Network Users’ Society, har utsett

Lars-Johan Liman

till mottagare av 2014 års IP-pris. Han har mer än 25 års praktiskt nationellt och internationellt arbete inom DNS- området, och har starkt bidragit till en förbättrad infrastruktur på Internet. Vidare har Liman viljan att dela med sig av sina erfarenheter och stötta de som inte lika mycket kan, dvs en person med både hjärna och hjärta. Han anses inte jobbat för egen vinning, utan hela tiden satt rootnamnserver i Stockholm och andra viktiga funktioner i främsta rummet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar