Stadgar

Stadgar för Swedish Network User’s Society antagna på medlemsmöte och ordinarie årsmöte år 2003.

1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Swedish Network User’s Society, förkortat SNUS.

Föreningens firma tecknas av den eller dem som årsmötet beslutar.

2 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att stödja användningen av datanätstjänster baserade på IP, Internet Protocol, för föreningens medlemmar genom att:

 • anordna seminarier och utbildning
 • vara en plattform för att utbyta information och erfarenheter
 • regelbundet dela ut IP-Priset
 • Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

  3 MEDLEMSKAP

  SNUS har 2 medlemstyper, Personligt medlemsskap eller företagsmedlemsskap. Personligt medlemsskap i SNUS gäller för privatperson. Förtagsmedlemsskap är för ett företag, en organisation eller del därav, och gäller för en namngiven person eller tjänsteman i företaget/ organisationen, som företaget/organisationen namnger. Ytterligare personer kan kopplas till medlemsskapet till samma avgift som ordinarie medlemsskap.

  3.1 Medlems inträde i föreningen

  För att erhålla medlemskap skall medlemsansökan inges till föreningen samt betalning ha skett av fastställd årsavgift.

  3.2 Medlems utträde ur föreningen

  Försummar medlem att betala stadgeenlig avgift och fullgör denne inte efter påminnelse sina skyldigheter, inom tid som fastställs av styrelsen, skall medlemmen anses ha utträtt ur föreningen.

  Vill medlem utträda föreningen under året skall medlemmen skriftligen meddela styrelsen härom.

  Medlem som utträtt ur föreningen äger inte återfå någon del av den årsavgift som inbetalats för det år utträdet ägde rum.

  I det fall att styrelsen anser att en medlem avsevärt motverkar föreningens syften kan styrelsen utesluta medlem ut föreningen.

  4 FÖRENINGENS STYRELSE

  Medlemmarnas handhavande av föreningens angelägenheter utövas genom föreningsmöten samt av föreningens styrelse. För behandling av särskilda frågor kan styrelsen utse temporära kommittéer/arbetstgrupper. Föreningens styrelse utses av årsmötet.

  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

  Styrelsemedlem skall vara medlem i SNUS.

  Föreningens styrelse består av ordföranden samt minst fyra ledamöter. Avgår ledamot i styrelsen innanden valperiod för vilken han valts gått till ända, kan ersättare väljas vid extra årsmöte.

  Årsmötet utser ordförande, vice ordförande, samt kassör.

  Styrelsen är redovisningsskyldig till och ansvarig inför föreningsstämman.

  Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det påkallat eller minst två styrelseledamöter begär det.

  Ordföranden utfärdar kallelse minst två veckor före sammanträdet.

  5 ÅRSMÖTE

  5.1 Årsmötes tid och plats.

  Årsmöte skall hållas under perioden 15 mars till 15 maj på dag som styrelsen bestämmer. För behandling
  av visst ärende skall extra föreningsmöte äga rum när styrelsen finner erfoderligt, eller då det skriftligen
  med angivande av skäl påfordras av föreningens revisor. Kallelse till årsmöte eller extra möte skall
  skickas ut senast fyra veckor före mötet. Till kallelse skall fogas föredragningslista. Kallelsen skall sändas
  till samtliga föreningsmedlemmar genom e-post, brev eller fax. Årsmötet bör även utlysas via föreningens
  webbsidor.
  Årsmöte eller extra föreningsmöte hålls på ort som styrelsen bestämmer. Vid sådant möte äger varje
  medlem av föreningen rätt att närvara och yttra sig. Vid omröstning har varje medlem en röst.
  Omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begärts. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika
  röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

  5.2 Motioner till Årsmöte

  Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till föreningsstämman. Denna skall skickas skriftligen till
  styrelsen före den 15 februari det år som motionen avser. Dessa skall publiceras i sin helhet på
  föreningens webbsidor minst två veckor före mötet.

  5.3 Ärende på årsmötet

  På årsmötet skall följande behandlas:

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av justeringsman förutom mötesordföranden
  • Fastställande av röstlängd
  • Beslut om mötet blivit behörligen utlyst
  • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
  • Föredragning av revisors berättelse
  • Fastställande av
   • resultaträkning och balansräkning
   • beslut om disposition av vinst eller förlust
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av föreningens, ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
  • Val av revisor och revisorssuppleant
  • Fastställande av firmatecknare
  • Val av valberedning
  • Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
  • Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
  • Övriga frågor

  På årsmötet kan bara ärenden som varit upptagna på föredragningslistan eller som står i omedelbart
  samband med sådant ärende tagas upp till behandling.

  6 VALBEREDNING

  Till årsmötet skall valberedningen framlägga förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter, revisor
  samt revisorssuppleant. Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande.

  7 STYRELSENS BESLUTSMÄSSIGHET

  För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att (inräknat ordföranden) minst halva styrelsen är
  närvarande vid sammanträdet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
  utslagsröst.

  Om det finns behov att fatta beslut i en enskild sakfråga, kan beslut fattas genom att ett förslag godkänns
  av samtliga ledamöter via e-post, fax eller liknande medium. I detta fall krävs kvalificerad majoritet och
  skall protokollföras på nästa styrelsemöte.

  8 ÅRSAVGIFT

  Medlem skall till föreningen erlägga årlig avgift med belopp som fastställts av årsmötet. Avgiften avser
  kalenderår.

  9 ÄNDRINGAR AV FÖRENINGENS STADGAR

  Beslut om stadgeändringar fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ett ordinarie årsmöte, och måste bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag om sådan ändring skall vara upptagen på föredragningslista i kallelse till stämman.

  De ovan angivna reglerna gäller även beslut om föreningens upplösning eller sammanslagning med annan förening. Vid beslut om upplösning eller sammanslagning skall även beslut fattas om föreningens tillgångar skall disponeras.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.